Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sang nhà chơi con ghệ da đen hư hỏng